English

If you, or someone you're helping, has questions about CommunityCare of Oklahoma , you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call (877) 321-0022


Español

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de CommunityCare of Oklahoma, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al (877) 321-0022.


Tiếng Việt

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về CommunityCare of Oklahoma, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi (877) 321-0022.


中文

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 CommunityCare of Oklahoma 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 (877) 321-0022


한국어

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 CommunityCare of Oklahoma 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 (877) 321-0022 로 전화하십시오.


Deutsch

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum CommunityCare of Oklahoma haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer (877) 321-0022 an.


اللغة العربية

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص CommunityCare of Oklahoma ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب (877) 321-0022.


မြန်မာစာ

သင္သို႔မဟုတ္သင္ကူညီေနသူတစ္ဦးဦးက CommunityCare of Oklahoma ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းရွိလာပါက ကုန္က်စရိတ္ ေပးရန္မလိုဘဲ မိမိဘာသာစကားျဖင့္ အကူအညီရယူႏိူင္သည္။ စကားျပန္ႏွင့္ေျပာလိုပါက (877) 321-0022 သို႔ ေခၚဆိုပါ။


lol Hmongb

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog CommunityCare of Oklahoma, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau (877) 321-0022.


Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa CommunityCare of Oklahoma, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa (877) 321-0022.


Français

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de CommunityCare of Oklahoma, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez (877) 321-0022.


ພາສາລາວ

ຖ້າທ່ານ, ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ CommunityCare of Oklahoma, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການໂອ້ລົມກັບນາຍພາສາ, ໃຫ້ໂທຫາ (877) 321-0022.


ภาษาไทย

หากคุณ หรือคนที่คุณกำลังช่วยเหลือมีคำถามเกี่ยวกับ CommunityCare of Oklahoma คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พูดคุยกับล่าม โทร (877) 321-0022


اُردُو

اگر اپ کسی کو مدد دے رہے ہیں اور اپ دونوں کو سوال ہے CommunityCare of Oklahoma کے بارے میں، تو اپ دونوں کو اپنی زبان میں مفت مدد اور معالومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ ترجمان سے بات کرنے کے لیے، (877) 321-0022 فون کریں۔


ᏣᎳᎩ

ᏂᎯ ᏱᏣᏚᎵ ᏣᏓᏛᎾᏘ ᎠᎴ ᎩᎶ ᎯᏍᏕᎵᏍᎬ ᏳᏚᎵ ᎤᏓᏛᎾᏘᎪᎱᏍᏗ, ᎣᏍᏓ ᎤᏬᏟᏍᏗ ᎯᎠ ᎤᎾᏓᏣᎬᎢ CommunityCare of Oklahoma. ᎠᏓᏍᎪᎸᏛᏅ ᎠᏓᏍᏕᎳᏗ ᎡᏣᏁᏗ ᏃᎴ ᎡᏣᏃᎯᏎᏘ ᏣᏚᎵᏍᎦ ᏣᏕᎳᎰᎯᏍᏗᏱ ᏣᏤᎵ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎬᏘ ᏃᎴ ᏧᎬᏩᎳᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ. ᎠᏁᎳᏘᏍᎩ ᏍᏗᏬᏂᎯᏍᏗ ᏱᏣᏚᎵ, ᏗᎳᏃᎮᏗ ᏗᏎᏍᏗ ᎯᎠ (877) 321-0022.


فارسی

اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد CommunityCare of Oklahoma ، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمکو اطلاعات بە زبان خود را بە طور رايگان دريافت نماييد (877) 321-0022. تماس حاصل نماييد .